Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar – (triage)diagnostiek
DoelDe TeleScreen 5.0 is een zelfrapportagevragenlijst gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. Het instrument screent op de belangrijkste psychiatrische aandoeningen en andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn. De TeleScreen 5.0 kan worden ingezet bij het triëren van casuïstiek met enkelvoudige problematiek, maar ook bij vermoedens van complexe pathologie of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.
MethodeDe TeleScreen 5.0 brengt de actuele zorgbehoefte – de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen – in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze problemen een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging van gestructureerde interviews, zoals de SCID-S en de MINI 500, worden stapsgewijze groepen van syndroomstoornissen uit de DSM-5 uitgevraagd. De screening voor persoonlijkheidsstoornissen is opgebouwd rond de 10 persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-5, alsmede de andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis (depressieve en passief-agressieve).
De TeleScreen 5.0 is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de TeleScreen 5.0, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden. Ook bij de vragen over persoonlijkheidspathologie staat dit standaard zo ingesteld. Enkel als uit de ingangsvragen aanwijzingen voor mogelijke pathologie naar voren komen, worden de vervolgvragen gesteld. De ingangsvragen zijn gericht op o.a. omgaan met emoties, interpersoonlijk contact en afwijkende cognities. Het invullen van de TeleScreen 5.0 neemt 30 tot 90 minuten in beslag, afhankelijk van de hoeveelheid klachten en problemen die de patiënt rapporteert.
AntwoordtypeDe TeleScreen 5.0 bestaat uit 823 vragen over de DSM-5 criteria. Vragen worden beantwoord door middel van een Ja/Nee, Juist/Onjuist, multiple choice en open eind antwoordformat. Door het adaptieve karakter van de vragenlijst beantwoord de patiënt nooit meer vragen dan nodig.
ScoringScoring is volledig geautomatiseerd. Wanneer een patiënt voldoet aan de criteria van een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-5 classificatie. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-5 diagnose, maar om een indicatie voor een mogelijke classificatie. De indicaties uit de TeleScreen 5.0 dienen te worden getoetst aan andere bronnen van klinische informatie.

Bij de scoring wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire indicaties, aanvullende indicaties en notificaties. Secundaire indicaties zijn indicaties voor bijkomende stoornissen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van de primaire diagnose, zoals bijvoorbeeld een verminderd seksueel verlangen het gevolg kan zijn van een depressieve stoornis. Een aanvullende indicatie brengt informatie over psychopathologie in kaart die niet gekaderd kan worden binnen een DSM-diagnose, maar belangrijk kan zijn voor de casusconceptualisatie, zoals paniekaanvallen. In het geval van suïcidegevaar of een mogelijke psychotische stoornis genereert de TeleScreen 5.0 notificaties welke, indien de gebruiker beschikt over de aanvullende instellingen binnen de Embloom applicatie, tevens per e-mail kunnen worden verstuurd aan daartoe aangewezen personen.

Op basis van de resultaten genereert de applicatie tevens een echelonadvies:
• Geen vervolgtraject / zelfhulp
• Maatschappelijk werk
• Generalistische Basis GGZ
• Specialistische GGZ of Eleo
• Specialistische GGZ of Umami
• Specialistische GGZ of Eleo/Umami
• Specialistische GGZ

StoornissenDe TeleScreen 5.0 kan stoornissen indiceren behorend bij onderstaande hoofdcategorieën:

Syndroomstoornissen
• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
• Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
• Bipolaire-stemmingsstoornissen
• Stemmingsstoornissen
• Angststoornissen
• Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
• Psychotrauma- en stressor gerelateerde stoornissen
• Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
• Voedings- en eetstoornissen
• Slaap-waakstoornissen
• Seksuele disfuncties
• Genderdysforie
• Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
• Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Parafiele stoornissen
• Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (relatieproblemen, rouwreactie, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, levensfaseprobleem)

Persoonlijkheidsstoornissen
• Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis
• Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
• Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis
• Antisociale-persoonlijkheidsstoornis
• Borderline-persoonlijkheidsstoornis
• Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
• Narcistische-persoonlijkheidsstoornis
• Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
• Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
• Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis
• Passief-agressieve-persoonlijkheidsstoornis
• Depressieve-persoonlijkheidsstoornis
Notificaties• Acuut suïcide risico
• Hoog suïcide risico
• Psychotische kenmerken
Pychometrische gegevens
ValiditeitValidatieonderzoek onder 480 patiënten van Limburgse huisartsenpraktijken toont aan dat de TeleScreen 5.0 diverse syndroomstoornissen correct kan bepalen zonder tussenkomst van de psycholoog, evenals de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. De sensitiviteit en specificiteit waren gemiddeld tot hoog bij de meeste classificaties. Dit wil zeggen dat het systeem in het algemeen goed was in het identificeren van de stoornissen en het uitsluiten van patiënten zonder stoornis.

Voor een aantal syndroomstoornissen is het aantal fout negatieven hoger, bijvoorbeeld de aanpassingsstoornis (sensitiviteit 0.32, specificiteit 0.98) en autismespectrumstoornis (sensitiviteit 0.68, specificiteit 0.93). Ook geeft de TeleScreen S een adequaat echelonadvies als het gaat om huisartsenzorg met POH-GGZ (specificiteit 0.91, specificiteit 0.99), Generalistische Basis GGZ (sensitiviteit 0.98, specificiteit 0.88) en Specialistische GGZ (sensitiviteit 0.84, specificiteit 0.99).

We kunnen concluderen dat de TeleScreen 5.0 over het algemeen een valide bron van informatie is bij het classificeren van psychische stoornissen en de hulpverlener kan ondersteunen bij het geven van een echelonadvies. Het klinische oordeel van de hulpverlener blijft noodzakelijk om de gegevens op een adequate manier te interpreteren en te komen tot de juiste DSM-5 classificatie. Een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten is verwerkt in de nieuwe handleiding.

Literatuur en copyright

© Embloom 2020, Maastricht

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Videotraining
Licentiekosten

€ 6,75

per afname