Inhoud
DoelgroepKinderen en jongeren van 4 tot 17 – (triage)diagnostiek
DoelDe TeleScreen Junior 5.0 is een informantenvragenlijst, gericht op kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 4-17 jaar met een GGZ-hulpvraag. De vragenlijst wordt ingevuld door een ouder of verzorger van deze kinderen en jongeren. De TeleScreen Junior 5.0 is bedoeld ter ondersteuning van de GGZ, maar kan ook worden ingezet binnen de huisartsenpraktijk door een POH-GGZ die is opgeleid als psycholoog.
MethodeDe TeleScreen Junior 5.0 brengt de actuele zorgbehoefte – de problemen waarvoor de cliënt of verzorgers hulp zoeken, of waarvoor de cliënt is verwezen – in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze problemen een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging van gestructureerde interviews, zoals de SCID-I en de MINI 500, worden stapsgewijze groepen van klinische stoornissen uit de DSM-5 uitgevraagd. Hoewel een persoonlijkheidsstoornis gesteld kan worden ongeacht de leeftijd van de cliënt, indien de symptomen ernstig genoeg zijn, is ervoor gekozen om niet te screenen op de aanwezigheid van persoonlijkheidspathologie, aangezien de persoonlijkheid bij kinderen en jongeren nog volop in ontwikkeling is. De TeleScreen Junior 5.0 is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de respondent niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de respondent, zodat vragen die voornamelijk gericht zijn op jongeren (zoals vragen over middelengebruik) enkel worden gesteld bij jongeren en bijvoorbeeld niet bij kinderen onder de 12 jaar. Het adaptieve karakter van de vragenlijst zorgt ervoor dat de afnametijd, ondanks de reikwijdte, kort gehouden kan worden.
AntwoordtypeDe TeleScreen Junior 5.0 bestaat uit 708 vragen, welke worden beantwoord door middel van een Ja/Nee, multiple choice en open eind antwoordformat. Door het adaptieve karakter van de vragenlijst worden nooit meer vragen gesteld dan nodig.
ScoringScoring is volledig geautomatiseerd. Wanneer een respondent voldoet aan de criteria voor een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-5 classificatie. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-5 classificatie, maar om een indicatie voor een mogelijke classificatie. Met behulp van de aldus verkregen informatie worden indicaties gegenereerd over syndroomstoornissen en andere gebieden die reden kunnen zijn voor zorg. De indicaties uit de TeleScreen Junior 5.0 dienen getoetst te worden aan andere bronnen van klinische informatie.
StoornissenBij de scoring wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire indicaties, aanvullende indicaties en notificaties. Secundaire indicaties zijn indicaties voor bijkomende stoornissen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van een primaire diagnose, zoals bijvoorbeeld verstoorde slaap het gevolg kan zijn van een depressieve stoornis. Een aanvullende indicatie betreft informatie over psychopathologie die niet bij het toestandsbeeld genoteerd wordt, maar belangrijk kan zijn voor de casusconceptualisatie, zoals paniekaanvallen, ernstige obesitas of problematisch gamegedrag. In het geval van suïcidegevaar of een mogelijke psychotische stoornis genereert de TeleScreen Junior 5.0 notificaties welke, indien de gebruiker beschikt over de aanvullende instellingen binnen de Embloom-applicatie, tevens per e-mail kunnen worden verstuurd aan daartoe aangewezen personen. De TeleScreen Junior 5.0 kan stoornissen indiceren behorend bij de volgende hoofdcategorieën.

• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
• Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
• Bipolaire-stemmingsstoornissen
• Depressieve-stemmingsstoornissen
• Angststoornissen
• Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
• Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
• Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
• Voedings- en eetstoornissen
• Stoornissen in de zindelijkheid
• Slaap-waakstoornissen
• Genderdysforie
• Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
• Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
• Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (bijvoorbeeld sociale problemen, rouwreactie, acculturatieprobleem, woonproblemen, problemen met scholing)

Notificaties• Acuut suïcide risico
• Hoog suïcide risico
• Psychotische kenmerken
Pychometrische gegevens
AlgemeenMomenteel is er nog geen (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de nieuwe versie van de TeleScreen Junior 5.0. Wel heeft er validatieonderzoek plaatsgevonden naar de DSM-IV variant van de TeleScreen Junior.
Literatuur en copyright

© Embloom 2020, Maastricht

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 5,75

per afname