Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Burn-out
DoelDe UBOS meet de mate van burn-out en is in staat om werknemers met burn-out klachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychische klachten. Het instrument is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook ingezet worden voor de evaluatie van behandelprogramma’s of preventieve trajecten. Naast de UBOS-A zijn ook de UBOS-L (leerkrachten) en UBOS-C (contactuele beroepen) beschikbaar.
AntwoordtypeDe vragen worden geschaald op een 7-puntsschaal van “nooit = 0” tot “altijd, dagelijks = 6”. Sommige items zijn gespiegeld.
ScoringDe score wordt voor iedere subschaal bepaald door de somscores van de items te middelen. De drie schaalscores kunnen worden gecombineerd tot een oordeel in termen van ‘burned-out’ of ‘niet burned-out’. Daarnaast is een gedifferentieerd oordeel mogelijk, gebaseerd op de scores op elk van de drie subschalen. De vuistregel hierbij is dat een (zeer) hoge score op Uitputting en Mentale Distantie gecombineerd met een (zeer) lage score op Competentie indicatief is voor een “opgebrande” werknemer.
StoornissenDe UBOS bestaat uit 15 items en levert scores op drie subschalen:
• (Emotionele) Uitputting (U): Het gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ te zijn als gevolg van het werk.
• Mentale Distantie (D): Een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden.
• Competentie (C): In hoeverre men zich in staat voelt om zijn werk goed te doen.
Pychometrische gegevens
Algemeen De test-hertestbetrouwbaarheid is hoog. De convergente en discriminante valditeit worden bevestigd in relatie met andere indicatoren voor vermoeidheid of andere organisatiebetrokkenheid en arbeidssatisfactie.
NormgroepenEr zijn twee normgroepen:
• werkenden en daarmee in principe “gezonde werknemers”
• werknemers met burn-out klachten.
Gebruiksvoorwaarden
  1. Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze meetinstrumenten, hierna te noemen Test(s), zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden veranderd.
  2. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Test(s) en/of schending van de rechten van Pearson bent u verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden.
  3. Pearson hanteert voor haar Test(s) een kwalificatiesysteem http://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met dit systeem en te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Test(s).
  4. U dient voor alle Test(s) in het bezit te zijn van de bijhorende handleiding(en). Indien u deze niet bezit, kunt u deze bestellen via de afdeling Klantenservice van Pearson op bestelling-nl@pearson.com
  5. Per gestarte Test bent u een vergoeding verschuldigd. De vergoeding per Test kunt u op deze pagina vinden. Pearson is gerechtigd de verschuldigde vergoeding elk jaar met maximaal 10% te wijzigen. Voor gereviseerde Tests geldt deze maximum niet. De prijswijzigingen worden jaarlijks bekend gemaakt.
  6. U ontvangt maandelijks een factuur voor uw verbruik. Uw verbruiksgegevens, inclusief uw NAW gegevens, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson is gerechtigd deze gegevens te gebruiken ter promotie van eigen uitgaven. Pearson zal deze gegevens nooit aan derden verschaffen.
  7. Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de Test(s) op het digitale platform van Embloom B.V. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen het digitale platform van Embloom B.V.
  8. In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om (een van) de Test(s) te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Test(s) te staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
  9. Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de Test(s)
Literatuur en copyright

Schaufeli, W., & Dierendonck, D. van. (1981, 2000). Utrechtse burn-out schaal: handleiding. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

© 2000 Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam, The Netherlands

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,60

per afname