Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Coping/Omgaan met problemen en gebeurtenissen
DoelDe Utrechtse Coping Lijst meet de copingstijl van personen, oorspronkelijk op te vatten als stijl van probleemoplossend vermogen als onderdeel van de persoonlijkheid. De uitslagen op de UCL zijn echter afhankelijk van de toestand waarin de onderzochte zich bevindt. De scores laten doorgaans pre- en posttherapie een ander profiel zien.
AntwoordtypeDe UCL bestaat uit 47 vragen die worden beantwoord op een 4-puntsschaal van “1 = zelden of nooit” tot “4 = zeer vaak”.
ScoringDe score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Een stabiel patroon zonder grote uitschieters duidt op een gevarieerd arsenaal aan gedragsalternatieven of kan juist verwijzen naar een weinig uitgesproken persoonlijke stijl. Actieve coping lijkt te passen bij een adaptievere stijl dan passieve of palliatieve coping.
StoornissenEr wordt onderscheid gemaakt in de volgende subschalen:
• ACT: Actief aanpakken, confronteren
• PAL: Palliatieve reactie
• VER: Vermijden, afwachten
• SOC: Sociale steun zoeken
• PAS: Passief reactiepatroon
• EXP: Expressie van emoties
• GER: Geruststellende en troostende gedachten hanteren
Pychometrische gegevens
AlgemeenWat betreft betrouwbaarheid zijn zowel de interne consistentie als de test-hertest gegevens redelijk. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de construct- en congruente validiteit.
NormgroepenDe UCL heeft leeftijdsafhankelijke normschalen voor mannen en vrouwen. Op basis van de beschikbare gegevens is een aantal normtabellen opgesteld:

• De eerste normtabel is opgesteld met behulp van de gegevens van het NS-onderzoek en de a-selecte steekproef uit de Nederlandse bevolking. De groep NS-personeelsleden bestaat uit 1075 mannelijke NS-personeelsleden en 65 vrouwelijke leden die waren opgeroepen voor een periodieke medische keuring. De leeftijd varieert tussen 23 en 64 jaar (gemiddeld 43 jaar). Alle sociaal-economische klassen zijn vertegenwoordigd. De a-selecte steekproef uit de Nederlandse bevolking bestaat uit 281 mannelijke personen.

• De tweede normgroep bestaat uit een groep vrouwelijke verpleegkundigen (gemiddelde leeftijd bedraagt 30 jaar) en een tweede a-selecte steekproef uit de bevolking (gemiddelde leeftijd bedraagt 47 jaar). De totale groep bestaat uit 712 proefpersonen, allen vrouwen.

• Uit de regio Oost-Groningen 865 eindexamenkandidaten(de gemiddelde leeftijd was 16 jaar).

• Studenten, in totaal 55 (gemiddelde leeftijd bedraagt 20 jaar).

De twee eerste normgroepen zijn tenslotte ook ingedeeld naar leeftijd.
Voor de groep mannen zijn vier indelingen gemaakt:
• 19 en 35 jaar
• 35 en 45 jaar
• 45 en 55 jaar
• 55 en 65 jaar.

Voor vrouwen hebben we gegevens betreffende de volgende indeling:
• 18 en 25 jaar
• 25 en 35 jaar
• 35 en 45 jaar
• 45 en 55 jaar.

Gebruiksvoorwaarden
  1. Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze meetinstrumenten, hierna te noemen Test(s), zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden veranderd.
  2. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Test(s) en/of schending van de rechten van Pearson bent u verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden.
  3. Pearson hanteert voor haar Test(s) een kwalificatiesysteem http://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met dit systeem en te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Test(s).
  4. U dient voor alle Test(s) in het bezit te zijn van de bijhorende handleiding(en). Indien u deze niet bezit, kunt u deze bestellen via de afdeling Klantenservice van Pearson op bestelling-nl@pearson.com
  5. Per gestarte Test bent u een vergoeding verschuldigd. De vergoeding per Test kunt u op deze pagina vinden. Pearson is gerechtigd de verschuldigde vergoeding elk jaar met maximaal 10% te wijzigen. Voor gereviseerde Tests geldt deze maximum niet. De prijswijzigingen worden jaarlijks bekend gemaakt.
  6. U ontvangt maandelijks een factuur voor uw verbruik. Uw verbruiksgegevens, inclusief uw NAW gegevens, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson is gerechtigd deze gegevens te gebruiken ter promotie van eigen uitgaven. Pearson zal deze gegevens nooit aan derden verschaffen.
  7. Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de Test(s) op het digitale platform van Embloom B.V. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen het digitale platform van Embloom B.V.
  8. In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om (een van) de Test(s) te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Test(s) te staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
  9. Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de Test(s)
Literatuur en copyright

Scheurs, P.J.G., Willige, G., van de., Brosschot, J., F., Tellegen, B., & Graus, G.M.H. (1993). De utrechtse coping lijst omgaan met problemen en gebeurtenissen. Amsterdam: Pearson Assessment & Information B.V.

© 1988 Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, The Netherlands.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,37

per afname