Inhoud
DoelgroepKind en jeugd (4 tot en met 18 jaar) – Gedragsvragenlijst/Symptoominventarisatie
OmschrijvingDe Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) is een vragenlijst ontwikkeld met de bedoeling om probleemgedrag van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis (van mild tot ernstig) te inventariseren. De VISK bestrijkt een breed scala van problemen in verschillende ontwikkelingsdomeinen en vooral veel sociale problematiek. De 49 items van VISK zijn onder te verdelen in zes schalen:
1. Niet afgestemd
2. Neiging tot terugtrekken
3. Oriëntatieproblemen
4. Niet snappen
5. Stereotiep gedrag
6. Angst voor veranderingen
De VISK kan de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen op een objectieve manier ondersteunen. De schaalscores reiken bovendien handvatten aan voor de behandeling.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal: helemaal niet van toepassing – een beetje of soms van toepassing – duidelijk of vaak van toepassing.
ScoringDe scores worden opgeteld. Alle schaalscores bij elkaar opgeteld, geven de VISK-Totaalscore. De normeringsschaal bestaat uit zeven categorieën en loopt van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’.
Subschalen• Niet afgestemd
• Neiging tot terugtrekken
• Oriëntatieproblemen
• Niet snappen
• Stereotiep gedrag
• Angst voor veranderingen
Pychometrische gegevens
AlgemeenOp de betrouwbaarheidscoëfficiënten interne consistentie, inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid en test-hertestbetrouwbaarheid scoren alle schalen van de VISK ruim voldoende.
NormgroepEr zijn vier normgroepen:
• PDD-NOS-groep
• ADHD-groep
• Algemene kinder- en jeugdpsychiatrie-groep
• Verstandelijk gehandicapten
Literatuur en copyright

Hartman, C.A., Luteijn, E., Moorlag, H., Bildt, de, A., Minderaa, R.B. (2007). Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen – Herziene handleiding 2007. Boom test uitgevers.

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van Boom test uitgevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,89

per afname